MI-RC64-IP SPC, MạCH, CHứC NăNG

Phần Tên: MI-RC64-IP

Nhà sản xuất: Powerbox

Bao bì:

Mô tả: 50-300 Watts Military Ready Componenet

Pins:

Nhiệt độ: Min °C | Tối đa °C

Cỡ: KB

MI-RC64-IP PDF