MI-RJ5O-IA SPC, MạCH, CHứC NăNG

Phần Tên: MI-RJ5O-IA

Nhà sản xuất: Powerbox

Bao bì:

Mô tả: 10-150 Watts Military Cots Dc/Dc Converter

Pins:

Nhiệt độ: Min °C | Tối đa °C

Cỡ: KB

MI-RJ5O-IA PDF