1268 SPC, MạCH, CHứC NăNG

Phần Tên: 1268

Nhà sản xuất: VISAY[Vishay Siliconix]

Bao bì:

Mô tả: Bulk Metal Foil Technology Precision Trimming Potentiometers Inch Square, rj24 Style Industrial Trimmer

Pins:

Nhiệt độ: Min °C | Tối đa °C

Cỡ: KB

1268 PDF