100B-4005X SPC, MạCH, CHứC NăNG

Phần Tên: 100B-4005X

Nhà sản xuất: PULSE[Pulse Technitrol Company]

Bao bì:

Mô tả: Military/Aerospace Products

Pins:

Nhiệt độ: Min °C | Tối đa °C

Cỡ: KB

100B-4005X PDF